آیا مستاجر می‌تواند مدیر ساختمان باشد؟


آیا مستاجر می‌تواند مدیر ساختمان باشد؟
به استناد ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها، در هر ساختمان که عده مالکین بیش از سه نفر باشد، مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی را  از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند؛ لذا از نظر قانونی منعی برای مدیر ساختمان شدن مستأجر وجود ندارد و افراد خارج شامل حال مستأجران نیز می‌شود.

منبع: میزان

«« بازگشت

تاریخ درج: 1403/02/18