تفاوت ملک مشاع و مفروز


تفاوت ملک مشاع و مفروز
ملک مشاع مالکین متعدد دارد و تمام شرکا، در جزء جزء مال، شریک هستند. ملک مفروز، همان ملک مشاعی می‌باشد که تقسیم شده است و تنها یک مالک دارد.

سند مشاع

مطابق ماده ۵۷۱ قانون مدنی، سند مشاع سندی گفته می‌شود که حکایت از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه داشته باشد. منظور از اشاعه آنست که از لحاظ قانونی سهم هر یک از شرکا، معلوم بوده، اما از حیث جغرافیایی، محدوده آن مشخص نباشد.

دریافت سند جداگانه ملک مشاع

یکی از شرکا باید درخواست خود را، مبنی بر تفکیک سند زمین مشاع، به اداره ثبت تحویل دهد. سپس سهم هر یک از طرفین از ملک مشاع معین گردیده و تقسیم نامه مال مشاع به صورت رسمی یا دستنویس و صورت مجلس تفکیکی از اداه ثبت اسناد و املاک میان اعضا نگارش شود.

مدارک لازم برای دریافت سند مشاع

- شناسنامه، کارت ملی، عکس و... همه شرکا
- درخواست تفکیک سند به اداره ثبت
- تقسیم نامه تنظیم شده میان شرکا
- صورت مجلس تفکیکی
- پرداخت عوارض شهرداری و مالیات ملک
- سند رسمی ملک و سند دال بر مشارکت اعضا در مالکیت آن «« بازگشت

تاریخ درج: 1403/02/18