موضوع:
  • قرارهای قاطع دعوا کدامند؟  قرارهای قاطع دعوا کدامند؟

    قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می‌شود را قرار قاطع گویند. این نوع قرار‌ها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌شود و پرونده را از دادگاه خارج می‌کند.

  • کدام اموال از مالیات بر ارث معاف نیستند؟ کدام اموال از مالیات بر ارث معاف نیستند؟

    مالیات بر ارث، مالیاتی است که به ماترک متوفی تعلق می‌گیرد. وراث برای تقسیم ماترک و انتقال اموال، نیاز به گواهی واریز مالیات بر ارث دارند و این گواهی پس از تشکیل پرونده، ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات، توسط اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی صادر می‌شود.

  • چه باور‌های غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار و تأمین کیفری وجود دارد؟ چه باور‌های غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار و تأمین کیفری وجود دارد؟

    معمولاً اگر ادعای وقوع جرمی مطرح شود و بعد از بررسی و تحقیقات بازپرس دلیل کافی برای وقوع بزه و انتساب آن به متهم، وجود داشته باشد، بازپرس متهم را احضار می‌نماید و بعد از حضور ممکن است تأمین کیفری گرفته شود. منظور از گرفتن تأمین کیفری این است که متهم باید کفیل (ضامن) یا وثیقه‌ای معرفی نماید، والا بازداشت خواهد شد.

 ... 6 7 8 9 10  ...