موضوع:
 • اماره فراش چيست و در چه شرایطی تحقق می‌یابد؟ اماره فراش چيست و در چه شرایطی تحقق می‌یابد؟

  «اماره فراش»، یكی از قواعد فقهی مشهور است. این قاعده از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. به‌موجب قاعده اماره فراش، چنانچه انتساب کودکی به پدر مورد تردید باشد، با شرایطی نسبتِ آن کودک به پدر اثبات می‌شود. این قاعده در حقوق، یكی از ادله‌ی اثبات نسبت قانونی کودک به‌شمار می‌آید

 • شرایط پرداخت نفقه اقارب و تفاوت آن با نفقه زوجه چیست؟ شرایط پرداخت نفقه اقارب و تفاوت آن با نفقه زوجه چیست؟

  نفقه در فرهنگ لغت به‌معنای خرجی و هزینه‌های ضروری برای تأمین مایحتاج زندگی است و در اصطلاح حقوقی نیز مفهومی مشابه به معنای لغوی خود دارد. به این صورت که در ادبیات حقوقی نیز نفقه به‌ معنای هزینه‌های ضروری و درواقع چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و موردنیاز است و به‌ موجب قانون، تأمین آن بر عهده‌ی برخی از اشخاص قرار می‌گیرد.

 • آشنایی مقررات مرتبط با تعیین بهای خواسته در دعاوی آشنایی مقررات مرتبط با تعیین بهای خواسته در دعاوی

  تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

 1 2 3 4 5  ...