موضوع:
 • حق مالکیت و تعریف آن در قانون اساسی چیست؟ حق مالکیت و تعریف آن در قانون اساسی چیست؟

  مالکیت (ملکیت) به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین شخص با شیٔ یا وسیله‌ای مادی (خانه، ماشین و…) وجود دارد. درصورتی که شخص این رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر می‌شناسد و موردحمایت قرار می‌دهد.

 • آشنایی با نحوه اعتراض و شکایت از کارشناسان رسمی دادگستری آشنایی با نحوه اعتراض و شکایت از کارشناسان رسمی دادگستری

  کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی‌القاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می‌‌شود. آنچه مشخص است، اینکه با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون، قطع به یقین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند در دیگر مسائلی که خارج از حیطه شغلی آنهاست اظهارنظر کنند و از این روی، باید از کارشناس استفاده کنند.

 • آشنایی با شرایط تحقق «استیفا از عمل غیر» آشنایی با شرایط تحقق «استیفا از عمل غیر»

  برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفا از عمل غیر و برای ایجاد الزام به پرداخت اجرت‌المثل، شرایط و ارکان خاصی باید موجود باشد مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده، سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد؛ بدون اینکه با او قراردادی بسته باشد.

 1 2 3 4 5  ...