موضوع:
  • «قرار موقوفی اجرای حکم» در چه شرایطی صادر می‌شود؟ «قرار موقوفی اجرای حکم» در چه شرایطی صادر می‌شود؟

    قرار موقوفی اجرای حکم، قراری است که صدور آن، منجر به متوقف شدن اجرای حکم قطعی دادگاه می‌شود. موارد و شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم، شامل گذشت شاکی، نسخ قانون، فوت متهم، عفو متهم، اعتبار امر مختومه و مواردی از این قبیل است. از جمله آثار این قرار می‌توان به توقف اجرای حکم اشاره کرد؛ اما ضرر و زیان شاکی نیز باید پرداخت شود.

  • «قرار موقوفی اجرای حکم» درچه شرایطی صادر می شود؟ «قرار موقوفی اجرای حکم» درچه شرایطی صادر می شود؟

    قرار موقوفی اجرای حکم، قراری است که صدور آن، منجر به متوقف شدن اجرای حکم قطعی دادگاه می شود. موارد و شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم، شامل گذشت شاکی، نسخ قانون، فوت متهم، عفو متهم، اعتبار امر مختومه و مواردی از این قبیل است. از جمله آثار این قرار می توان به توقف اجرای حکم اشاره کرد؛ اما ضرر و زیان شاکی نیز باید پرداخت شود.

  • اخراج و تعديل كارگران در راه است؟ اخراج و تعديل كارگران در راه است؟

    براي تعيين دستمزد بايد از مدلي عقلاني و اقتصادي بهره گرفت كه تمامي مولفه‌هاي طرف كارگري و طرف كارفرمايي در آن لحاظ شده باشد، رشد 57درصدي دستمزدها منجر به بيكاري، ركود و تعديل و اخراج كارگران مي‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد كلان و طبقه كارگري است.

 1 2 3 4 5  ...